[1]
เวียงสิมมาธ. และ สุวรรณรักษ์จ., กลยุทธ์ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในการตัดสินใจสั่งอาหารจากร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นส่งอาหารเดลิเวอรี่, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 193-214,  .