[1]
ตั้งอุทัยเรืองธ., ผู้นำแบบซีล ที่สุดแห่งการนำตนและนำทีมสู่ความสำเร็จ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 261-263,  .