[1]
ปังศรีวงษ์ส. และ บุญสนองว., ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการข้าราชการตำรวจนครบาล 6, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.