[1]
นิลจันทร์พ. และ กังสนันท์โ., ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนของอาสาตำรวจบ้านในเขตพื้นที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.