[1]
มัลลวงค์ม. และ เรืองจันทร์ว., ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 155-174,  .