[1]
และวิชิต บุญสนองเ. ว., คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 223-241,  .