[1]
วารสารบ., กองบรรณาธิการ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2019.