[1]
วารสารบ., กองบรรณาธิการ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2019.