[1]
ชุติกาโมย., แนวพระดำริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในเรื่องการปกครองท้องที่ของไทย, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.