[1]
และนิธิพัฒน์ เมฆขจรบ. จ., ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการสำนึกบุญคุณต่อผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 151-163, มิ.ย. 2019.