[1]
คล้ายคลึงป., พูลพัฒน์ป., และ พรมมูลผ., รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. -,  .