[1]
และศศิลักษณ์ ขยันกิจจ. ส., สภาพและปัญหาในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 155-172,  .