[1]
นวลมูสิกเ. และ ธรรมแสงม., การศึกษาความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 3, ก.ย. 2020.