[1]
และประกฤติ พูลพัฒน์อ. พ., “การพัฒนาความรุ้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านชุดกิจกรรม "สนุกคิดคณิตศาสตร์&quot”;, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 189-203,  .