[1]
และดลฤทัย บุญประสิทธิ์เ. ส., การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษา, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 221-233, ก.พ. 2019.