[1]
และณัฐณิชา มีงามพ. เ. ว. ต., การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสุขในการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 69-84, มิ.ย. 2019.