[1]
และชาติชาย มหาคีตะส. ส., มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่มีต่อนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 129-146, ต.ค. 2019.