[1]
และวิจิตรา ศรีสอนเ. เ., บทบาททางการเมืองขององค์กรประชาสังคมที่มีต่อองค์กรส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 101-116, ต.ค. 2019.