[1]
ห่วงเย็น จินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคณะอ. เ. ว. โ., แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ตลาดงานทางการสื่อสารในประเทศไทย, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 205-218,  .