[1]
และอมรทิพย์ อมราภิบาลอ. ก., การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแก้ตัวในการศึกษาพฤติกรรมเล่นหวยใต้ดินของกลุ่มแม่บ้านฝึกอาชีพในจังหวัดชลบุรี, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 19-35, มิ.ย. 2019.