[1]
และอมรทิพย์ อมราภิบาลโ. น., พฤติกรรมเล่นพนันชนไก่ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ : บูรณาการทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลและทฤษฎีตามแผน, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 17-34,  .