[1]
และเพ็ชรรัตน์ ไสยสมบัติว. บ., การนำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 147-160,  .