[1]
และจิดาภา ถิรศิริกุลก. แ., ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 17-32, ก.พ. 2019.