[1]
และอรพรรณ คงมาลัยก. ธ., การถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างบรรษัทข้ามชาติในญี่ปุ่นกับบริษัทลูกในไทย: กรณีศึกษาบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่ง, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 185-203, มิ.ย. 2019.