[1]
เขจรนันนท์ณ., มหาคีตะช., สงวนญาติอ., จินดาเรืองเ., สุวรรณานนท์อ., และ กานต์รวีกุลธนาณ., การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี 2561, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 263-283, ก.พ. 2019.