[1]
และกาญจนา มีศิลปวิกกัยอ. ค., ทัศนคติและความพึงพอใจเพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 37-50, มิ.ย. 2019.