[1]
ทรัพย์เสริมทวีน., ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดี ของผู้ใช้บริการธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)ในกรุงเทพมหานคร, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 14, ฉบับที่ 3, น. 291-305, ก.ย. 2018.