[1]
ลีลาพันธ์ว. และ ราชภัณฑารักษ์ส., การสร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 43-54, ม.ค. 2018.