[1]
ภู่ไพบูลย์ย., สารบัญ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 19, ฉบับที่ 2, เม.ย. 2023.