[1]
บุญเพศย. และ นิชานนท์ช.,  รูปแบบการส่งเสริมทักษะชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษาของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 107 - 126,  .