[1]
ภู่ไพบูลย์ย., สารบัญ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 3, ต.ค. 2022.