[1]
กาพย์ตุ้มว. และ ธำรงโสตถิสกุลว., การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดออร์ตัน-กิลลิงแฮม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 1 - 15,  .