[1]
นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชากน., นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 2, มิ.ย. 2022.