[1]
ลิ่มอนุรักษ์สกุลเ. และ คงมาลัยอ., การบริหารความเสี่ยงในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 3, น. 139 - 154,  .