[1]
เกตุใหม่พ. และ ภักดีณรงค์พ., บทบาทของนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 3, น. 211 - 226,  .