[1]
บูรณวงศ์ฐ., ธีระชุนห์ศ., และ สามพิมพ์ธ., การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าใหม่และการวัดการกระจายรายได้ของผลิตภัณฑ์ขนมลา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 139 - 155,  .