[1]
กองบรรณาธิการก., กองบรรณาธิการ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 1, ม.ค. 2022.