[1]
สมบูรณ์ธ., ลิมตศิริอ., และ ปราบใหญ่ส., การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี: การศึกษาเปรียบเทียบ, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 15 - 29,  .