[1]
ปทุมารักษ์ฉ. และ อัยสานนท์ช., แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 121 - 138,  .