[1]
แตงจุ้ยฐ., สำเภาทองป., และ ลิ่มอรุณน., วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตไวรัสโควิด-19 และการปรับตัวทางโครงสร้างรายได้ของ สายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ: การวิเคราะห์อัตราร้อยละ การเปลี่ยนแปลงของแหล่งรายได้สายการบิน, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 211-230,  .