[1]
พิมพ์สอาดก., ศรีประไหมก., และ เที่ยงตรงอ., สถานีดับเพลิงและกู้ภัย กรุงเทพมหานคร, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 179 - 193,  .