[1]
คชาชีวะย., คำสุพรหมศ., และ ชมสวนจ., แนวปฏิบัติด้านการจัดการขยะและมลพิษของการประกอบธุรกิจร้านอาหารสีเขียวในประเทศไทย, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 191 - 209,  .