[1]
แก้วผลึกม., สร้อยสังวาลย์ว., และ สุวรรณระวีว., จิตวิญญาณความเป็นครูและการอุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์), วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 51 - 66,  .