เฉลิมยศส. นโยบายรัฐเกี่ยวกับระดับการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย: แนวทางการปฏิบัติเพื่อคลี่คลายความรุนแรงอาชญากรรม. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 1, p. 231-247,   .