ชุติกาโมย. กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 18, n. 2, p. 243 - 245,   .