เขจรนันทน์ณ.; รัตนสิทธิ์ศ.; จินดาเรืองเ.; เขจรนันทน์ร. GRIT: The Power of Passion and Perseverance (2016). วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 3, 24 set. 2020.