วารสารวิชาการก. กองบรรณาธิการ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 16, n. 3, 23 set. 2020.