โพธิ์ทองส.; อัญชลีวิทยกุลว. การใช้การสอนแบบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 14, n. 2, p. 145-154, 30 jul. 2018.