กุลสุทธิ์ก.; เจตน์ปัญจภัคส.; เชาวนปรีชาข.; จิระสวัสดิ์ส.; พลอยเลื่อมแสงว.; พูลทรัพย์ล.; ปาณะศรีจ. ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 17, n. 1, p. 1-20,   .