ณรงค์วานิชธ. อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อนวัตกรรมการให้บริการ ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ที่ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, v. 17, n. 1, p. 215-230,   .